kleding update nr. 27 augustus 2020

Nieuwe ambulancekleding: hoe zat het ook alweer?

De ambulancesector startte in 2016 een traject om te komen tot een nieuwe kledinglijn. Aanleiding hiervoor was een luide roep van de werkvloer om nieuwe kleding. Ambulancezorgprofessionals wilden een eigen visuele identiteit, omdat de geel/groene kleding door te veel andere sectoren werd gedragen zoals de dierenambulance, EHBO-ers en de plantsoenendienst. Onwenselijk gezien de speciale taken en bevoegdheden die ambulancezorgprofessionals hebben. Ook comfort, zichtbaarheid en kledingstukken in damespasvorm waren belangrijke uitgangspunten voor de nieuwe kleding.

Bottom-up
Het kledingtraject startte in 2017 met de ontwerpfase. Dit proces was bottom-up ingericht vanuit de gedachte: kleding voor en door ambulancemedewerkers. De Klankbordgroep Kleding, die gevormd werd door ambulancemedewerkers uit alle Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV's), was tijdens de ontwerpfase in de lead. De klankbordgroep heeft uit meerdere ontwerpen van Karin Slegers drie favoriete ontwerpen gekozen. Deze ontwerpen zijn voorgelegd aan alle RAV’s die hier vervolgens hun stem op konden uitbrengen. Het ontwerp ‘Touch of Red’ scoorde het hoogst. De RAV directeuren hebben deze keuze van de medewerkers gevolgd.

Toegankelijk wanneer dat kan, zichtbaar wanneer dat moet
Tijdens het proces is veel gesproken over twee belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp: toegankelijk wanneer dat kan en zichtbaar wanneer dat moet. Tijdens de gesprekken met de Klankbordgroep werd duidelijk dat een groot deel van de ambulancezorgverlening binnen plaatsvindt. Dan is het niet nodig in zeer felle wegwerkerskleding zorg te verlenen. Op die momenten heeft een rustige en toegankelijke uitstraling naar patiënten de voorkeur. Zorgverlening vindt ook buiten plaats, ook op plekken waarbij zichtbaarheid belangrijk en nodig is. Daarom is door de Klankbordgroep gekozen voor een signaalvest dat aangetrokken moet worden in situaties die om extra zichtbaarheid vragen. Door deze keuze blijven beide componenten overeind: toegankelijk wanneer dat kan, zichtbaar wanneer dat moet.

Het signaalvest
Om te bepalen aan welke eisen het signaalvest moest voldoen is advies ingeschakeld van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het IFV heeft een RI&E uitgevoerd en heeft de resultaten hiervan besproken met een veiligheidsdeskundige. Hieruit werd duidelijk dat het signaalvest moest voldoen aan de ISO-NEN normering 20471, klasse 2, e.e.a. conform de richtlijn Incident Management. Aldus geschiedde. Het signaalvest is getoetst door een geaccrediteerd testinstituut.

Doorontwikkeling
In 2019 heeft Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond contact gezocht met AZN en aangegeven dat, ondanks de landelijke sectorale besluiten, een aantal medewerkers toch heel graag een kledingstuk wil dat voldoet aan de ISO-NEN normering 20471, klasse 3. Deze wens is daarna besproken door de directeuren RAV’s in de Algemene ledenvergadering. Het voorstel van AZRR is door de Algemene ledenvergadering (ALV) omarmd en AZRR is verzocht met een voorstel te komen. In de ALV van september komt dit onderwerp komt weer aan bod en is het aan de directeuren van de collega RAV’s om te bepalen of er kledingstukken die voldoen aan de ISO-NEN 20471, klasse 3 aan de bestaande kledinglijn kunnen worden toegevoegd. 

Alle RAV’s voeren de nieuwe kleding in
Omdat de sector regionaal georganiseerd is, bepaalden RAV’s zelf of zij wel of niet wilden deelnemen aan de centrale aanbesteding en inkoop.
Het gros van de RAV’s koos ervoor gezamenlijk op te trekken en AZRR en RAV Brabant Midden-West-Noord kozen ervoor de aanbesteding en inkoop zelf te doen.
Alle afspraken over de kleding zijn wél gezamenlijk, door alle RAV’s opgesteld en onderschreven. Ook hebben alle RAV’s meegedaan aan de landelijke draagproef.
Een van de gezamenlijke, sectorale afspraken die gemaakt is, is dat alle RAV’s overgaan op de nieuwe ambulancekleding conform het sectorale ontwerp van Karin Slegers en conform de eisen die landelijk door alle RAV’s aan de kleding gesteld zijn.

Moment invoeren nieuwe kleding
Elke RAV voert de nieuwe kleding in op het moment dat dat in de planning van de RAV het beste past, rekening houdend met het aflopen van oude kledingcontracten.