Kleding update nr 4

Kleding update nr 4 - mei 2016

In het najaar van 2016 kiest de ambulancesector een nieuw kledingontwerp dat de huidige kledinglijn zal vervangen. Ambulancezorg Nederland wil in de ontwerpfase zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften die er in de ambulancesector zijn omtrent de kleding. Een en ander wordt in kaart gebracht middels een landelijk onderzoek in de vorm van een uitgebreide enquête. Op die manier kan iedereen werkzaam in de sector zijn of haar stem laten gelden.

Uniek ontwerp

De enquêteresultaten vormen een belangrijk onderdeel van de opdracht aan de kledingontwerper. Om het nieuwe uniform te kunnen beschermen tegen oneigenlijk gebruik door derden en/of andere beroepsgroepen, moet het nieuwe uniform uniek zijn en voldoende afwijken van het oude uniform. De vragenlijst bevat evenwel ook vragen over het oude uniform, met als doel 'leren van de punten die goed of juist niet goed zijn'. 

Totstandkoming vragenlijst

De landelijke enquête wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Bij de ontwikkeling van de vragenlijst voor de enquête is de Klankbordgroep Kleding Ambulancezorg nauw betrokken. In deze klankbordgroep hebben vertegenwoordigers (grotendeels ambulanceprofessionals) uit elke Regionale Ambulance Voorziening zitting.

Invullen enquĂȘte

De hyperlink die toegang geeft tot de enquête is begin deze week verstuurd aan de P&O-functionarissen van de Regionale Ambulance Voorzieningen, met het verzoek de link via de eigen interne communicatiekanalen te verspreiden. Iedereen werkzaam in de ambulancesector is uitgenodigd de enquête in te vullen. Dit kan tot en met 8 juni a.s.

Doelgroepen

Het kledingontwerp betreft de kleding van de ambulancehulpverleners ‘op de ambulance’. Andere functies (zoals meldkamercentralisten ambulancezorg, staffunctionarissen, directeuren) in de ambulancezorg zijn evengoed van harte uitgenodigd de enquête in te vullen. Iedereen heeft immers een eigen kijk op bijvoorbeeld uitstraling of veiligheid.

Terugkoppeling resultaten

De resultaten van de enquête worden via AZN teruggekoppeld aan alle medewerkers in de sector. Houd hiervoor de nieuwsrubiek van de AZN-app + de digitale 'Kleding-Updates', die AZN verspreidt via de RAV's, in de gaten.

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen, stuur die dan naar secretariaatazn@ambulancezorg.nl.

////

Het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV) is aangesteld als projectleider van het kledingtraject. De landelijke regie van het kledingtraject is belegd bij branchevereniging Ambulancezorg Nederland. In onderstaande illustraties is diverse informatie over het traject uitgewerkt: