LPA Nieuws - nr. 3 - december 2018

LPA Nieuws - nr. 3 - december 2018

Als professional ben je ongetwijfeld benieuwd naar alles wat er rondom het Landelijk Protocol Ambulancezorg speelt. We houden je als protocollencommissie daarom graag op de hoogte via het LPA Nieuws. Lees in deze derde editie over de expertgroependag en het nieuwe protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Expertgroepen aan de slag

Op vrijdag 25 januari 2019 is de expertgroependag gepland in Harderwijk, daarvoor zijn alle expertgroepleden uitgenodigd. De dag kent zowel een plenair deel als een eerste overleg per expertgroep. Aanmelden kan via MijnAZN. Op MijnAZN heeft iedere expertgroep een eigen pagina gekregen. Daarop komen de protocollen te staan vanuit het huidige LPA, die vallen onder het expertisegebied van de expertgroep. 
 
De expertgroep Medicatie heeft haar eerste klus er al opzitten! De expertgroepleden hebben op verzoek van het Nederlandse Huisartsen Genootschap de conceptrichtlijn ‘Behandelrichtlijn Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties’ becommentarieerd.  
 
Voor wie het in alle drukte is ontgaan: de expertgroepen zijn gevuld met bijna 70 professionals! We starten met negen expertgroepen: Methodiek/Voorbereiding, Cardiologie/Reanimatie, Interne/Pulmonologie/Intoxicaties, Neurologie/Psychiatrie, Verloskunde, Traumachirurgie, Medicatie, Werkafspraken/Grootschalig, Kinderen en Verrichtingen. De expertgroep Kinderen heeft een consultfunctie en komt pas in actie op verzoek van de andere expertgroepen. De expertgroep Verrichtingen is nu nog niet ingericht. Aan iedere expertgroep nemen zowel ambulanceprofessionals als twee MMA’s deel, en een enkele keer een externe deskundige. De leden van de protocollencommissie zitten de expertgroepen voor.  

Het LPZ: Landelijk Protocol Zorgambulance!

Op 1 november jl. vond het symposium Zorgambulance  plaats in Harderwijk. Het eerste exemplaar van het  Landelijk Protocol Zorgambulance (LPZ) is symbolisch  overhandigd door Koos Reumer, directeur AZN, aan  Mariëlle van Dijk, zorgambulanceprofessional en lid  van de vakgroep Zorgambulance.  
 
Ook is het Landelijk advies scholingsprogramma voor zorgambulanceprofessionals gepresenteerd.  

Het LPZ had eind 2018 in hardcopy beschikbaar moeten zijn, dat is verschoven naar begin 2019 zodat het nieuwe protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling er meteen in kan worden opgenomen.

Interview met Martijn Rutten

Martijn Rutten is sinds begin 2018 actief als externe voorzitter van de AZN protocollencommissie. Martijn werkt als huisarts bij het Universitair Gezondheidscentrum Heyendael te Nijmegen. Daarnaast is hij coördinator van de NHG Kaderopleiding Huisarts en Spoedzorg. En hij is ook nog eens als promovendus verbonden aan het Radboudumc. Martijn doet daar onderzoek naar de optimale samenwerking tussen huisartsenpost en spoedeisende hulp.

  • Martijn, kun je vertellen hoe jij het LPA 8.1 ziet? 

"Er ligt een professioneel protocol, waarin op een overzichtelijke wijze inhoudelijke houvast wordt geboden aan de ambulancezorgprofessional in het veld, met name bij spoedeisende situaties."

  • Hoe verwacht je dat ambulancezorgverleners met het LPA omgaan in de praktijk? 

"Veel van de protocollen en handelingen zullen vanuit de ervaring/training van de ambulancezorgprofessional bekend zijn, zeker bij meer voorkomende toestandsbeelden. Het kan echter voorkomen dat je bij stressvolle situaties, minder voorkomende beelden of bij nieuwe/regionale protocollen even een geheugensteuntje nodig hebt. Het LPA biedt dit volgens mij op heldere wijze, zeker via de app."

  • Gebruik jij zelf het LPA-boek of de app weleens in je praktijk als huisarts? Of op andere momenten?

"Uiteraard heb ik de app op mijn mobiel staan, maar gedurende mijn dagelijks werk als huisarts gebruik ik deze niet. Hoog urgente spoedzorg is voor de ambulancedienst “core business”, maar maakt een beperkter deel uit van het werk van de huisarts in de praktijk. Van alle patiëntcontacten die wij dagelijks in de praktijk hebben, heeft een kleine 5% een spoedeisend karakter. Op de huisartsenpost ligt dit percentage weliswaar hoger, maar ook daar is er vaak sprake van minder hoog urgente gevallen.

De spoedzorg zoals beschreven in het LPA (vaak acuut, hoog urgent en protocollair) is doorgaans niet de spoedzorg die wij als huisarts zien in de dagelijkse praktijk zien (vaker lager urgent, soms hoog complex). Er is weliswaar overlap in onze spoedzorg, maar de huidige protocollen zijn vaak niet toepasbaar in de huisartsgeneeskundige situatie en vice versa."

  • Werk je binnen de huisartsenpraktijk met landelijke protocollen?

"Huisartsen hebben via het NHG de beschikking over de meer dan honderd standaarden. Daarnaast zijn er farmacotherapeutische richtlijnen en behandelrichtlijnen. De NHGstandaarden bevatten o.a. medisch inhoudelijke achtergronden, beschrijven de presentatie van de patiënt en/of ziektebeeld, het diagnostisch proces en het geadviseerde beleid. Binnen deze standaarden mag de huisarts werken vanuit zijn/haar professionaliteit, wat betekend dat er ook (onderbouwd) van de standaarden afgeweken kan worden.

Het merendeel van deze standaarden gaat over niet spoedeisende situaties. Nieuw en ook belangrijk is dat in elke standaard een kader wordt opgenomen. Een voorbeeld van een kader spoed zie je bijvoorbeeld in de Richtlijn Rectaal bloedverlies, onder het kopje ‘Richtlijnen diagnostiek’. In onze standaarden kan het soms puzzelen zijn om de juiste informatie te vinden, zeker bij spoedgevallen. Het LPA is hier gelukkig veel duidelijker in."  

  • Wat denk je dat de grootste verandering gaat worden in het volgende LPA?

"Als protocollencommissie willen wij blijven vernieuwen, actualiseren en ontwikkelen! Onze wens is het LPA zo op te stellen dat het aansluit bij de werkzaamheden in het veld en de laatste ontwikkelingen. Het aantal zorgvragen neemt toe en de zorgvragen veranderen. Ik verwacht dat wij hier in het nieuwe LPA een volgende stap in gaan zetten."

  • Welke rol heb jij als voorzitter bij de ontwikkeling naar het volgende LPA?

"Feitelijk heb ik een luxepositie! De commissie doet ontzettend goed en zinnig werk en is vol kunde en enthousiasme. Het is aan mij de taak om het proces en de vergaderingen te stroomlijnen, de planning in de gaten te houden om zo toe te werken naar het nieuwe LPA. Daarnaast probeer ik vanuit mijn werk als huisarts en onderzoeker de commissie soms te prikkelen en de brug te slaan in de keten. Daarnaast geniet ik van de haast familiale sfeer met veel humor, maar zeker ook van de bevlogenheid van de commissieleden."

LPA-tip

Regelmatig ontvangen we vragen over de LPA-protocollen. Vaak is het antwoord op zo’n vraag voor meer mensen interessant. Daarom staan de vragen én de antwoorden op de AZN-site bij LPA FAQ. En in de Ambulancezorg-app bij het betreffende protocol!

________________________________________________________________________________________

Vraag bij protocol 11.5: Natte pasgeborene:  
Bij het protocol natte pasgeborene staat nergens het prikken van een glucose en het corrigeren hiervan bij een glucose lager dan 2.7. Is dit met een speciale reden gedaan of dient dit beschouwd te worden als basiskennis?
 
Antwoord:
Prikken van glucose is niet opgenomen in overleg/opdracht van de neonatologen. Glucosemeting in de acute fase is niet zinvol. Het leidt alleen tot invasief handelen en vaak nog ten onrechte. Meting kan een goed bedoelde maar niet zinvolle en mogelijk gevaarlijke reactie teweeg brengen. Dit is een zinloze handeling tijdens een reanimatie van een natte pasgeborene, te lage glucose is nooit de oorzaak.
________________________________________________________________________________________

Nieuwe versie Ambulancezorg-app

Sinds eind november is versie 2.0.0. van de Ambulancezorg app beschikbaar in de stores. In deze nieuwe versie is de app opgemaakt in de nieuwe huisstijl van AZN, die eerder dit jaar is geïntroduceerd. 

Naast een aantal kleine verbeteringen is een belangrijke aanpassing de toevoeging van ‘Verrichtingen in de ambulancezorg’ (AZN, juni 2017). Verrichtingen in de Ambulancezorg omvat korte en bondige beschrijvingen van vijfennegentig verrichtingen die in het LPA 8.1 voorkomen en is bedoeld als naslagwerk.  Verrichtingen is ook in het dashboard van de app opgenomen, waardoor het dashboard een nieuwe indeling heeft gekregen.
 

Voor 2019 is de ambitie om het opslaan en uitwisselen van notities en favorieten tussen bijvoorbeeld de smartphone en tablet van een gebruiker mogelijk te maken, ook tussen devices van verschillende type (Android en iOS). Ook zal het LPZ in de Ambulancezorg app worden opgenomen. En gaan de Verrichtingen gelinkt worden aan (blokken van) de protocollen, zodat je vanuit het protocol direct kunt doorklikken. Mooie vooruitzichten voor 2019! 

Nieuw landelijk protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

De ledenvergadering van AZN heeft op 12 december jl. het nieuwe protocol Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling bestuurlijk vastgesteld. Vanuit een wetswijziging is de ambulancezorg, evenals andere zorgvelden en het onderwijs, verplicht om met de (vereisten uit de) verbeterde meldcode te gaan werken. Afgelopen half jaar heeft de sectorale contactgroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HG/KM) meegedacht over een aanpassing van het LPA-protocol 12.5 Vermoeden Kindermishandeling/Huiselijk Geweld (HG/KM). De daaruit ontstane conceptprotocollen zijn gedeeld met de protocollencommissie, de NVMMA en V&VN Ambulancezorg en de ontvangen feedback is verwerkt.

Het nieuwe protocol komt zowel in het LPA als in het LPZ te staan. Voor de implementatie van het nieuwe protocol loopt een aantal acties, zo is de contactgroep betrokken bij de e-learning van het ministerie van VWS. Deze e-learning heeft helaas enige vertraging opgelopen en zal begin 2019 uitkomen. Dat maakt wel dat het qua planning aansluit bij de stickers die gemaakt moeten worden om in je LPA-boek te plakken en bij het uitbrengen van het LPZ.  

Vragen?

Heb je naar aanleiding van het LPA Nieuws vragen, of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar LPAnieuws@ambulancezorg.nl.

Fijne feestdagen en tot in 2019!